Algemene voorwaarden

Arvalley Media, Februari 2018

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden gesteld. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick. ArvalleyMedia: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Arvalleymedia en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindiging van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. De overeenkomst/opdracht

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 3.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij ArvalleyMedia zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren. 3.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van ArvalleyMedia. Een aanvaarding per mail door de Wederpartij staat gelijk aan een schriftelijke opdrachtbevestiging. 3.3 ArvalleyMedia heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. 3.4 ArvalleyMedia heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 3.5 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door ArvalleyMedia slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan ArvalleyMedia is geretourneerd. 3.6 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft ArvalleyMedia recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. 3.7 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is ArvalleyMedia volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie ArvalleyMedia werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten. 3.8 De overeenkomst kan worden aangegaan voor het maken van 360 graden foto’s, het bewerken van 360 graden foto’s en het hosten van 360 graden foto’s via de beveiligde server(s) van ArvalleyMedia.  Als het hosten van de foto’s/virtual tour tot de afgenomen dienst behoort geldt dat deze dienst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en gefactureerd per jaar vooraf (12,5 euro per maand per virtual tour). Opzegging van de dienst van het hosten van foto’s dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het opzeggen of het beëindiging van de hostingsdienst geeft geen recht op restitutie van gelden.​

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de ArvalleyMedia gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. 4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal ArvalleyMedia naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij ArvalleyMedia onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega`s van ArvalleyMedia in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. 4.3 Indien aannemelijk is dat ArvalleyMedia hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van ArvalleyMedia op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan ArvalleyMedia heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie. 5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. 5.3 De Wederpartij verricht de aan ArvalleyMedia verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan ArvalleyMedia heeft verstrekt. 5.4 Indien ArvalleyMedia het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%. 5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. 5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van ArvalleyMedia nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met ArvalleyMedia dan ook. 5.7 ArvalleyMedia is gerechtigd de prijzen van de prijsplannen aan te passen. Van een dergelijke prijswijziging wordt de Wederpartij op schriftelijke wijze in kennis gesteld.

6. Levering

6.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar ArvalleyMedia zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij. 6.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij. 6.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de ArvalleyMedia vastgesteld. 6.4 ArvalleyMedia heeft het recht om levering van de Dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de Wederpartij de verplichtingen niet of niet volledig nakomt en/of wanneer de Wederpartij de Dienst gebruikt op een manier die schadelijk is voor ArvalleyMedia. ArvalleyMedia dient de wederpartij schriftelijk te melden dat de levering van de Dienst wordt opgeschort. ArvalleyMedia kan dit recht uitoefenen zonder dat de Wederpartij in gebreke is gesteld. Bij hetgeen in dit artikel is bepaald, blijft de betalingsverplichting zoals blijkt uit artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden bestaan. 6.5 Indien technische, maatschappelijke of mogelijk andere ontwikkelingen ArvalleyMedia hiertoe noodzaken, is ArvalleyMedia gerechtigd de Dienst op te heffen met een opzegtermijn van één maand. Indien sprake is van voorgaande situatie, wordt de Wederpartij hierover schriftelijk geïnformeerd en worden eventueel reeds voor deze Dienst vooruitbetaalde bedragen aan de Wederpartij terugbetaald. De Wederpartij kan geen aanspraak maken op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke wijziging of opheffing.

7. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan ArvalleyMedia te worden medegedeeld. ArvalleyMedia heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

8. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij ArvalleyMedia.

9. Licentie

9.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de ArvalleyMedia is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 9.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van ArvalleyMedia, hebben bedoeld. 9.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien. 9.4 Indien door ArvalleyMedia toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

10. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

11. Inbreuk op auteursrecht

11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van ArvalleyMedia. 11.2 Bij inbreuk komt ArvalleyMedia een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door ArvalleyMedia gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

12. Naamsvermelding

12.1 De naam van ArvalleyMedia dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. 12.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt ArvalleyMedia een vergoeding toe van tenminste 100% van de door ArvalleyMedia gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

13. Rechten van derden

13.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart ArvalleyMedia van alle aanspraken te dier zake.

14. Toestemming

ArvalleyMedia behoud zich het recht voor om het vervaardigde beeldmateriaal / de 360° belevingen voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.

Tevens behoud ArvalleyMedia zich het recht voor naam en logo van de opdrachtgever (of in geval van vakantieparken, de naam en logo van het park) op te nemen in het klantenoverzicht.

15. Aansprakelijkheid Fotograaf

ArvalleyMedia is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van ArvalleyMedia of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

16. Faillissement/surseance

Zowel ArvalleyMedia als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft ArvalleyMedia het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

17. Rechts- en forumkeuze

17.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. 17.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. 17.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen ArvalleyMedia en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.